Surreally Serious: PFAS Paralysis Follows Astonishing Scandal